Algemene leveringsvoorwaarden  van de sectie freelance van de NVJ

     Algemeen 

    1.Deze standaard leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere
     overeenkomst die een lid van de sectie freelance van de Nederlandse Vereniging van
     Journalisten met een afnemer sluit. In onderling overleg kunnen de bepalingen vooraf
     schriftelijk gewijzigd of aangevuld worden.
     Het lid van de sectie freelance van de NVJ dat de overeenkomst aangaat, wordt verder
     genoemd de leverancier. Degene die met het lid de overeenkomst tot het leveren
     aangaat, wordt verder genoemd de afnemer.

      Kwaliteit

    2.De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de
     geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting
     daarop. Als het werk uit een tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de
     voorkeurspelling geschreven zijn, tenzij vooraf een andere spelling wordt
     overeengekomen.

      Geheimhouding

    3.De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de afnemer die hij
     in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan hij weet of kan aannemen dat ze
     vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de
     opdracht.

     Opdracht en opdrachtbevestiging

    4.Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden
     gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn
     dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij
     iets anders wordt overeengekomen. Indien er geen sprake is van een vergelijkbare
     voorgaande opdracht, dan gelden deze algemene leveringsvoorwaarden, de
     minimumtarieven van de Nederlandse Vereniging van Journalisten en de condities waarop
     de leverancier gebruikelijk levert. Indien het gebruikelijke tarief van de leverancier uitgaat
     boven de minimumtarieven, dan geldt het tarief van de leverancier.

    5.Bij het verstrekken van de opdracht wordt deze kort omschreven en worden afspraken
     gemaakt over:
          het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de bijdrage of dienst, de vorm van
          de publikatie, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk;
          de mate waarin de medewerking van de afnemer vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;
          de materialen of gegevens die de afnemer aanlevert en binnen welke termijn;
          de persoon of autoriteit die de bijdrage of dienst goedkeurt, en binnen welke tijd
          de goedkeuring wordt verleend;
          (bij interviews:) de nakoming van de afspraken met geïnterviewde(n) en het
          toezicht op de nakoming daarvan;
          wie de opdrachtgever is, voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie
          tekeningsbevoegd is;
          de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, floppy, post, fax,
          modem, koerier, etc.);
          de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de
          definitieve tekst of dienst;
          het geldende honorarium.

     Tevens worden eventuele bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals bijvoorbeeld:
          eindredactie;
          administratieve ondersteuning, waaronder typewerk;
          correctie van zet- en/of drukproeven;
          verzorging van illustraties en/of fotografie;
          vormgeving;
          begeleiding van druk en afwerking;
          overige organisatorische begeleiding;
          vertalingen.

    6.Bijdragen of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn
     geaccepteerd als niet binnen 7 dagen tegenbericht is ontvangen. Bij actuele bijdragen
     zoals voor dagbladen, radio, televisie en andere snelle media geldt als uiterste
     acceptatietermijn de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende medium, c.q. van de
     editie of uitzending waarvoor de bijdrage bestemd is. Een eventueel tegenbericht moet
     voor die termijn zijn gegeven.

     Concepttekst en eenmalige herziening

    7.Indien de levering een tekst bevat, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een
     eenvoudige herziening na overleg met de afnemer. Ook bij andere leveringen dan een
     tekst is een eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt
     overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van
     de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen
     apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

     Tussentijdse wijziging van de opdracht

    8.Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er
     sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een
     aparte afspraak over de honorering gemaakt worden. Zonder aanvullende offerte gelden
     de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra
     werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaald moeten worden.

    Offerte en offertekosten

    9.In offertes worden de in artikel 5 genoemde punten zo veel mogelijk opgenomen.

   10.Aan het doen van een beknopt voorstel voor een bijdrage en aan een oriënterend gesprek
     zijn geen kosten verbonden.

     Indien het om een uitgewerkt voorstel gaat, dat min of meer een werkplan bevat, indien
     voor het maken van een offerte veel rekenwerk verricht moet worden of indien de offerte
     anderszins meer dan twee uur werk vraagt dan kunnen aan de werkzaamheden kosten
     verbonden worden.

     Indien een oriënterend gesprek overgaat in een werkbespreking dan kunnen er kosten in
     rekening worden gebracht. Die overgang dient gemeld te worden. Stelt de afnemer prijs op
     een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan
     geldt het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief.

   11.De ideeën en de toelichting daarop, die in de offerte of het voorstel voor een bijdrage zijn
     vervat blijven eigendom van de leverancier. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een
     schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het NBW. Voor zover een
     idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is zal bij inbreuk op dit auteursrecht een extra
     schadevergoeding worden gevorderd.

     Met uitzondering van specifieke nieuwsideeën, voorstellen voor interviews, reportages,
     analyse en dergelijke journalistieke bijdragen mag de opdrachtgever de in een volledig
     betaalde offerte vervatte ideeën zelf gebruiken en/of door een ander laten uitvoeren.

     De kosten voor het gebruik van de uitgezonderde ideeën bedragen 50% van de waarde
     van de eventuele opdracht volgens het tarief van de leverancier.

   12.Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor acht dagen. Ook een offerte die in competitie
     wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt
     genomen, maar niet langer dan twee maanden.

   Kostensoorten

   13.In de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur wordt onderscheid gemaakt tussen
     honorariumkosten, reiskosten, verblijfskosten, directe bureaukosten en andere materiële
     kosten en kosten van derden.

     Indien bij een opdracht werkzaamheden gecombineerd worden met die voor een andere
     afnemer, dan zal de leverancier dat melden en met de afnemers afspraken maken over de
     verdeling van de kosten.

   Levering en eerste gebruiksrecht

   14.Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald,
     blijven alle rechten bij de leverancier.

   15.Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt
     gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht teksten die nog
     niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid
     en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

   Vrijwaring

   16.De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en
     diensten. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de
     huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake
     is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van de leverancier.

     De afnemer vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van
     weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde
     materiaal. Hij vrijwaart de leverancier ook tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege
     of te late publikatie indien over het tijdstip van publikatie afspraken zijn gemaakt.

    Auteursrechten

   17.De leverancier van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet geeft bij levering
     toestemming voor eenmalige publikatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen
     gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.

     De leverancier behoudt het recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor
     zover hij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.

   18.Indien de afnemer de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm
     bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het
     oorspronkelijke honorarium.

     Indien de leverancier extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken,
     komen de kosten daarvan bovenop het genoemde honorarium.

   18.A . Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een
     inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de leverancier een vergoeding toe van
     tenminste drie maal het overeengekomen honorarium.

     Indien geen honorarium is overeengekomen, geldt als overeengekomen honorarium het
     gebruikelijke tarief van de auteur, met als minimum de door de NVJ geadviseerde tarieven
     voor freelance journalisten.

     Onder 'gebruik dat niet is overeengekomen' wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder
     toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage.

   19.Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de
     uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen
     van de opdracht ter kennis van de leverancier worden gebracht en door hem worden
     aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is,
     is geen overwegend bezwaar.

     De leverancier kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt
     van een pseudoniem.

     Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de afnemer een extra vergoeding van ten
     minste honderd procent van het overeengekomen honorarium verschuldigd.

   20.Bij ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage die niet de goedkeuring van de auteur
     krijgt, kan de leverancier op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn bijdrage
     verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte
     werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de
     afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de
     opdracht.

   21.De bepalingen van artikel 16 tot en met 20 hebben ook betrekking op teksten die de
     leverancier van derden betrekt. De leverancier garandeert daarbij de afnemer dat hij
     gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

   22.De in de voorgaande artikelen genoemde bedragen en percentages laten onverlet het
     recht van de leverancier om - in geval van een inbreuk op het auteursrecht - de werkelijk
     geleden materiële en immateriële schade te vorderen.

     Een vordering tot schadevergoeding laat onverlet het recht al dan niet op de Auteurswet
     gebaseerde acties te ondernemen, zoals beslaglegging of rectificatie.

   23.Voor ideeën en tips van de leverancier die door de opdrachtgever worden gebruikt voor de
     realisatie van een produkt, dient de opdrachtgever de leverancier een redelijke vergoeding
     te betalen. Uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding is de gebruikswaarde van
     het als gevolg van het idee of de tip gerealiseerde produkt.

    Betaling

   24.Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van
     publikatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.

   25.De betalingstermijn is 14 dagen na levering. Indien de leverancier wenst te factureren
     dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te gebeuren. Het factuurbedrag wordt
     verhoogd met 2% kredietbeperkingstoeslag. Bij betaling binnen 14 dagen mag de
     kredietbeperkingstoeslag in mindering worden gebracht. Bij betalingen langer dan twee
     maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief
     toeslagen verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder
     dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken van de
     betalingstermijn staat het de leverancier vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te
     belasten met incassomaatregelen. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand
     betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk.

   26.Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de
     buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke
     incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van f   50,-,
     alles exclusief omzetbelasting.

   Geschillen

   27.Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een
     minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de
     rechter in het gebied van de leverancier of zijn gemachtigde de aangewezen
     geschillenrechter. Indien de leverancier in het buitenland gevestigd is, is de
     geschillenrechter de rechter in het gebied waar de Nederlandse Vereniging van
     Journalisten haar hoofdzetel heeft.

      Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder nr 3374.